Sunday, November 27, 2005

Trip พายเรือ #2

ต่อจาก Trip พายเรือ #113/12/2540
วันนี้เจอฝายเพิ่มอีก 3 ฝาย แต่คราวนี้ยุ่งยากขึ้น
เพราะไม่สามารถทำคนเดียวได้
ต้องมีการไหว้วาน และมีค่าตอบแทนให้
(สมัยนั้นเรือแคนนูแบบเบาๆยังไม่เข้ามาในไทย)

2 ฝายแรกความสูงยังไม่มากนัก
ยังใช้วิธีค่อยๆคลายเชือกปล่อยเรือลงไปทีละนิด
และให้มีคนคอยรับเรือด้านล่าง
(ตรงด้านล่างจะมีแท่งคอนกรีตขวางน้ำอยู่
ถ้าปล่อยให้ลอยลงไปตรงๆ ก็จะชนและรั่วได้)
จบจาก 2 ฝายแรก เรือก็ได้รูเล็กๆ เพิ่มมา 1 รู
ส่วนฝายที่ 3 เป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่
ต้องใช้วิธียกเรือขึ้นเดินแบกไปปล่อยท้ายเขื่อนเอา

ทิวทัศน์วันนี้ บ้านคนเริ่มบางตาแล้ว
แต่ก็ยังมีถนนเลียบไปกับแม่น้ำตลอดทางอยู่

ที่พักของคืนนี้ ทำเพิงนอนที่หาดทรายริมหมู่บ้าน
เช่นเคย ต้องมีการขออนุญาติผู้ใหญ่บ้านก่อน
บ้านนี้ยุ่งขึ้นหน่อย ต้องแสดงบัตรประชาชนให้ดูด้วย

Related link from Roti

No comments: