Sunday, July 17, 2005

Manage Eclipse Plugin Directory

ปกติ plugin ของ eclipse จะเก็บอยู่ใต้
directory /INSTALL_DIR/eclipse/plugins
ซึ่งในสภาวะปกติการเก็บอยู่ในนั้นก็เพียงพอแก่การใช้งาน

แต่มีบางสถานการณ์ที่เราต้องการแยกพื้นที่
สำหรับ plugin ออกมาต่างหาก เช่น
เพื่อสะดวกในการจัดการ version ของ plugin
(ส่วนใหญ่เป็นสถานะการณ์ของการทดสอบ
การใช้งาน plugin project ที่อยู่ระหว่าง
develope ซึ่งมักจะมี dependency ค่อนข้าง
เฉพาะเจาะจง)
หรือเพื่อสะดวกในการ share plugin directory
ระหว่าง eclipse หลายๆ instance

เราสามารถ add Extension Location
ผ่านทาง Menu Help->Software updates->Manage Configuration
และเลือกหัวข้อ Add an Extension Location
ซึ่งสามารถระบุ directory ที่ต้องการได้สำหรับ directory ที่จะใช้เป็น extension location
ได้นั้น ต้องมีเงื่อนไขดังนี้
 • มี direcotry structure ดังนี้

  eclipse
  |
  +-features
  |
  +-plugins

 • ภายใน directory eclipse
  ต้องมี file ที่ชื่อ .eclipseextension
  และมีเนื้อหาใน file ดังนี้
  id=org.eclipse.platform
  name=Eclipse Platform
  version=3.1.0

  (ผมไม่ได้ใช้ version 3.0.x แล้ว
  ก็เลยไม่ได้ทดลองว่าถ้าเป็น eclipse version 3.0.x
  จะต้องใส่เลข version เป็นอะไร)


ปัญหาที่เจอก็คือ พอเรา add
directory เข้าไปแล้ว
ปรากฎว่า มันไม่มี action
สำหรับการ remove extension location
ซึ่งเท่าที่ดู เราสามารถเข้าไป
edit file ที่ชื่อ platform.xml
ซึ่งอยู่ภายใต้ direcotry INSTALL_DIR/eclipse/configuration/org.eclipse.update
โดยสามารถลบ <site>
ที่ไม่ต้องการออกได้

Related link from Roti

No comments: