Thursday, December 27, 2007

กลับด้าน

ปกติเวลาสร้างตึกเราจะสร้างจากล่างขึ้นบน
ส่วนเวลารื้อถอนก็ทำกลับกัน นั่นคือค่อยๆทุบจากข้างบนลงมา (ยกเว้นกรณีใช้ระเบิด)

คำถามก็คือ แล้วตึกที่เขาทุบจากล่างขึ้นบนหล่ะมีไหม
พบคำตอบได้ที่นี่
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=472602&in_page_id=1770

Related link from Roti

No comments: