Tuesday, August 08, 2006

Ruby-like syntax

เห็น code_poet เขาเขียนเรื่อง FinderTemplate
ไม่รู้ว่าเป็นพฤติกรรมร่วมกันหรือเปล่า
สำหรับคนที่ใช้ ruby แล้ว
พอกลับมาเขียน java ก็มักเลียนแบบ syntax บางอย่างของ ruby
คือที่คิดอย่างนี้ ก็เพราะว่าผมก็มีอาการอย่างนี้เหมือนกัน

Related link from Roti

No comments: