Tuesday, November 01, 2005

รูปจาก trip เที่ยวใต้

รูปนี้เป็นรูปอุปกรณ์จัดปลาหมึกของชาวบ้าน
ที่ปราณบุรี
(ใช้หอยร้อยเชือกเป็นสายยาว
เวลาใช้ก็ปล่อยลงไปในน้ำ
เมื่อกู้ขึ้นมา ปลาหมึกจะติดอยู่ในเเปลือกหอย)


ส่วนรูปนี้เป็นรูปปูสูงอายุ ถ้าทางจะอายุมากเชียวหล่ะ

Related link from Roti

No comments: