Monday, April 11, 2005

Fade Technique

Design นี้น่าสนใจครับ
ประเด็นก็คือในกรณีที่เรา update page บางส่วน
จะทำอย่างไรให้ user รับรู้ว่า
บริเวณนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็มีคนแตกยอดต่อเป็น The Fade Anything Technique

Related link from Roti

No comments: